Zapraszamy mieszkańców Gminy Knurów do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”. Deklaracje uczestnictwa składa dla Państwa nasz dyrektor OZE Pan Artur Solak. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU


Cel Programu:
Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji (zmniejszenie zużycia węgla, gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych surowców) poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, znajdujących się na terenie Gminy Knurów. Rezultatem Programu ma być poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez mieszkańców na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz na prąd.
Poziom dofinansowania dla nieruchomości :
80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 11 000,00 zł


Uwaga:
Nie jest celem Programu produkcja prądu (instalacja fotowoltaiczna) i odsprzedawanie go do sieci elektroenergetycznej i tym samym „zarabianie” na instalacji. Instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym i w maksymalnym stopniu zmniejszyć rachunki za prąd.


Definicje:


• BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY- należy przez to rozumieć Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234, 282), wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.


• INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA- należy przez to rozumieć instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy 2 kWp (kWp - kilowatopeak - moc szczytowa w kW) składającej się z modułów do produkcji energii elektrycznej na konstrukcji wsporczej wraz z inwerterem, podłączeniem do sieci energetycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Grantobiorcy, posiadającego umowę kompleksową na dostawę i sprzedaż energii elektryczne;


Warunki wstępne udziału w Programie:


• lokalizacja budynku na terenie Gminy Knurów.
• budynek wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkalne.
• budynek nie posiada już założonej instalacji fotowoltaicznej.
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
• złożenie wniosku o udzielenie grantu w trakcie 30- dniowego otwartego naboru, ogłoszonego przez Gminę Knurów.
• podpisanie przez minimum 150 wnioskodawców umów o powierzenie grantu z Gminą Knurów (co warunkuje możliwość osiągnięcia założonych w projekcie unijnym wskaźników środowiskowych).

 

Link do deklaracji:

 

https://www.knurow.pl/download/Deklaracja-przystapienia-do-projektu_Sloneczna-Gmina-Knurow_BIP,373.pdf